Zkladn informace

Hrac mstnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschod (vchod z Bud?jovick ulice).

Hrac dny:

ST 15:00 16:00 mlde, za?te?nci

?T 19:00 21:00 dosp?l

Vedouc: Ing. Zden?k Havl?j dosp?l

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedouc: Alois Barto d?ti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

?. ?tu: 12439301/0100

P?ihlenUSIC 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 20 Říjen 2017 17:12
Jede jede mainka, kou? se j z komnka ...

aneb Lojza Barto se nepochlubil!

P?ed malou chvilkou jsem "dobrouzdal" po r?znch achovch webech, co je novho ve sv?te achu, v achov literatu?e a tak podobn?. Otev?u tak n z?ejm? nejvznamn?j achov web www.nss.cz a hle! Nejaktuln?j ?lnek pojednv o sp?chu naich elezni??? na turnaji drustev - USIC 2017. ?esk tm v tomto kln drustev zvt?zil a svou trokou do mlna p?isp?l i ?len naeho oddlu Lojza Barto !!!

Aktualizováno Pátek, 20 Říjen 2017 17:12
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 18 Říjen 2017 11:45
Tbor A - Kutn Hora

videokoment?

V dnenm (resp. u pond?lnm) videokoment?i se vracm k naemu ligovmu duelu. Snam se v n?m popsat kritick okamky jednotlivch parti a celho zpasu. Koment? m cca 30 minut, take dlka snesiteln, ?ekl bych :-)

Cel koment? lze shldnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=XIUrpxESVOU&t=229s

P?jemnou zbavu p?eje
Milan Borkovec
Aktualizováno Středa, 18 Říjen 2017 12:04
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 16 Říjen 2017 06:21
Sokol Tbor A - Sparta Kutn Hora 3 - 5

Tradi?n soupe?, tradi?n porka

Stejn? jako existuje nap?.kolob?h vody v p?rod?, existuje i kolob?h sout? drustev v achu. Podzim je tu a s nm i prvn ligov kolo. Letos jsme na vod p?ivtali na "vlastnm h?iti" tradi?n a siln tm Sparta Kutn Hora, kter jet? navc poslil o GM Ji?ho Lechtnskho. V poslednch letech je na nejv?t devizou ne?itelnost :-), co jsme tuto ned?li zcela potvrdili. 3 hr?i zkladu, to nen v?ru mnoho, myslm, e soupe? byl mrn? p?ekvapen. Sestava soupe?e byla pro ns o trochu ?iteln?j, "p?edzpasov spor" mezi kapitnem a zstupcem ohledn? ?asti GM Lechtnskho vyzn?l nakonec pro kapitna :-). Na druh stran? jsme najisto po?tali s triem T?ma, Moravec, Dane, co nakonec "neklaplo".

Nakonec vak byli soupe?i paprov? siln?j na vech osmi achovnicch, nejv?t rozdly jsme zaznamenali na prvn, t?et a est desce.

A nyn u poj?me k samotnmu pr?b?hu. ?ekl bych, e z naeho pohledu lo o pr?b?h zcela tradi?n :-)

 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 05 Říjen 2017 19:17
Letem sv?tem p?es p?l zem?koule
aneb jak to vechno bylo nro?n

Vprvnm ?lnku jsem se dostal ke svmu odjezdu na letit? do Mnichova. Cestovn autem bylo bez problm? a podle domluvenho scn?e vpravy jsem byl n?co po 5. hodin? rno na letiti. Na mst? u byl trenr GM pan Vlastimil Babula, kter si m? vyzvedl p?ed terminlem. Druh trenr IM pan Petr Pisk se kvprav? p?ipojil p?mo v Mnichov? po svm p?letu zME mldee vRumunsku. Byli jsme kompletn a p?ilo na ?adu odbaven svyzvednutm letenek. Tam mi trochu zatrnulo, protoe d?sledn pn u p?epky mermomoc a s n?meckou d?slednost poadoval psemn souhlas rodi?? smm vycestovnm mimo EU. Nat?st se to zvldlo telefonicky a cesta byla voln. Let zMnichova do Madridu trval cca 2,5 hodiny a j vpohod? zvldl sv?j premirov let. Na letiti utekly dv? hodiny ?ekn jako voda, Ronaldo se podvat nep?iel, a nasedali jsme do po?dnho letadla.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Říjen 2017 20:17
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 03 Říjen 2017 12:42
Krlovsk hra

"aneb nevyst?elil si z ns mistr Pithart?"

Ven achov p?znivci naeho webu, mme tu ?jen a s nm i p?ibliujc se sout?e drustev. Prvn boje vypuknou ji tento vkend, mme se na co t?it! P?emlel jsem tedy o n?jakm motiva?nm ?lnku, kter by ns (?ten?e a hr?e) pomalu naladil na "achovou kolej". Cht?lo by to ale n?co, co tu jet? nikdy publikovno nebylo a co by Vs i pobavilo, mon trochu pou?ilo. M?li jsme tu "ot?epan" rozbory parti, ?eitelsk sout?e, vloni videokoment?e (budou i letos :-) ), ale co takhle achov recenze televizn hry ??? To bude mon ono, ?km si ...

Npad vznikl vlastn? spontnn?, kdy jsem si v ned?li ve?er pustil na mm pc TV film z roku 1980 s nzvem Krlovsk hra. Jde o zfilmovanou novelu spisovatele Stefana Zweiga s nzvem achov novela. N?co mlo o spisovateli zde ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig. Vid?l jsem toto drama u podruh a vzpomnm si, e u p?i prvnm sledovn jsem byl p?ekvapen jednak kvalitou hereckch vkon? (mimochodem hodnocen na CSFD 86%! ... https://www.csfd.cz/film/226926-kralovska-hra/prehled/ ), druhak tm, e herci nehrli "kraviny". Jist? znte ?adu film?, kde herci hraj jakousi achovou partii, mudruj p?itom nejmn? jako dva exmist?i sv?ta a pak jeden z nich thne ... naprostou kravinu, n?kdy dokonce provedou tah odporujc pravidl?m FIDE o chodu figur :-)).

Aktualizováno Úterý, 03 Říjen 2017 16:23
 
M?R blesk
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 27 Září 2017 09:49
M?R v bleskovm achu 4-?lennch drustev

V ned?li 24.z? pokra?ovaly achov bitvy v hotelu Babylon v Liberci. Tentokrt lo o Mistrovstv ?esk republiky v bleskovm achu drustev. N tm Sokol Tbor nastupoval ve stejnm sloen jako v sobotu, stejn? tak tm QCC ?B. Oproti sobot? se zmenil celkov po?et tm? (celkem 26), je vid?t, e bleskovky nejsou a takovm tahkem. Kdy u jsme "se thli takovou dlku" z Tbora :-), tak jsme z?stali i v ned?li. Startovn pozici jsme m?li o "fous" lep ne v sobotu (nasazeni jako ?.10), naopak QCC ?B si o p??ku pohorili (?.3). Zcela jasnmi favority byly tmy Turnov A a K Polabiny.

Turnaj se hrl vcarskm systmem na 15. kol tempem 3 min + 2 sec na tah.

Aktualizováno Středa, 27 Září 2017 09:56
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 10:22
Pohr ?R v rapid achu 4-?lennch drustev

Minul vkend hostil libereck hotel Babylon achisty ze vech kout? ?esk republiky. Konal se zde toti Pohr ?R drustev v rapid achu (sobota 23.9) a Mistrovstv ?R drustev v bleskovm achu (ned?le 24.9). Sokol Tbor m?l v obou turnajch sv elzko, tm nastupoval ve sloen Milan Borkovec, Jan Trepka, Ale R?i?ka a Lud?k Meszros. Jako kadoro?n? jsme se "potuchovali" s naimi kolegy z QCC ?B v nevyhlenm J? p?eboru :-) Nutno ?ci, e "konkuren?n" tm byl "hv?zdn?j" - GM Marek Vok?, FM Jan Havlk, Zden?k Vybral, WGM Elika Richtrov. Ale turnaj drustev m sv specifika, take ance tu byla vdy :-) Poj?me se tedy podvat na turnaj chronologicky.

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 10:58
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 09:25
P?ebor oddlu v bleskovm achu

Ve ?tvrtek 21.z? prob?hl v klubovn? Sokola Tbor tradi?n p?ebor oddlu v bleskovm achu. Musm ?estn? p?iznat, e lo o fiasko ... Do klubovny se dostavilo sedm state?nch, p?i?em Zden?k Vybral se nectil zdravotn? fit (vcelku vehementn? "popotahoval", jaksi zn?t dutin :-)), take z?stal slovy Jry Cimrmanna pouze jako "zancen" divk :-). Vclav Haek se nedal p?esv?d?it k dopln?n na sud po?et se slovy, e bude "pskat". To byl zvolen hlavnm rozhod?m turnaje. P?tice nejstate?n?jch m?la tedy nsledujc sloen: Lojza Barto, Lud?k Meszros, Milan Borkovec (vichni Sokol Tbor, tito t?i tedy sout?ili o titul p?ebornka :-)), Jirka Novk a Pavel Ducho (Spartak S).

Tempo bylo modern, 3 min + 2 sec na tah, vzhledem k takto nzk ?asti si hr?i odhlasovali dvoukolov turnaj, p?i?em "minizpasy" se hrly najednou. Jak ve dopadlo?

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 09:41
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 12 Září 2017 15:07
Mistrovstv sv?ta mldee vachu 2017
16. 26. 9. 2017, Montevideo, Uruguay

P?prava a cesta

Rok 2017 je prozatm vm krtk achov kari?e nejsp?n?jm. Kdy za?nu od regionlnch sout? drustev dosp?lch, tak jsem byl ?lenem sp?nho drustva Horn Stropnice, kter vyhrlo Jiho?eskou 1. divizi a postoupilo do 2.nrodn ligy. Podobn sp?ch jsem zaznamenal i o stupnek ne, ve 2. divizi, kde jsem jako hostujc hr? vtmu ?Z Strakonice pomohl vybojovat postup do 1.divize kraje. Sv jsem si odtahal i v mldenickm achu. Pomohl jsem drustvu Horn Stropnice vyhrt 1.ligu mldee a postoupit do Extraligy.


Aktualizováno Středa, 18 Říjen 2017 12:05
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 06 Září 2017 09:01
ME juniorskch drustev POLSKO 2017

"Zasv?cen" v?d, nezasv?cen jete ne, proto mi dovolte na za?tku ?lnku p?edstavit autora dnenho koment?e. Na za?tku ?ervence se stal ?lenem naeho oddlu Maty Zeman, kter k nm p?estoupil z klubu Horn Stropnice. Maty je ?erstv mistr republiky v kategorii H16. Po tomto sp?chu dostal nabdku od trenra juniorsk reprezentace IM Davida Ka?ovskho ?astnit se ME juniorskch drustev. Toto ME se konalo v Polsku a Maty mi poslal sv post?ehy, kter si budete moci p?e?st vzp?t. Di? na nov posily je velmi nabit, po skon?en ME drustev se z?astnil Openu v ??anech (mimochodem velmi sp?n?, v dohledn dob? bude tak ?lnek) a v druh polovin? z? se p?edstav v dalekm Montevideu (Uruguay) na MS mldee. Budeme zajist sledovat a dret palce! Take dost mch ?e?, p?edvm slovo p?mmu ?astnkovi ...
Aktualizováno Středa, 06 Září 2017 18:51
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 07 Srpen 2017 13:10
Grand Prix Tbor "v obrazech"

Ve v?tu "bezejmennch" pomocnk? bych nerad zapomn?l na Josefa Petra, kter nenavn? po?izoval momentky z naeho turnaje a dnes mi osobn? dovezl 3 CD fotografi. Take mal ochutnvka a "fotografick pr?let" turnajem ...

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 09:36
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 06 Srpen 2017 16:48
GP Tbor - zv?re?n zprva

V Tbo?e vt?z GM Igor Naumkin vkonem 7 1/2 / 9 !!!

Dnes dopoledne prob?hlo v hotelu Palct zv?re?n kolo mezinrodnho achovho turnaje. Motivace hr?? v tomto kole je r?zn. N?kte? u maj mylenky "sbalen v kufrech", take rychl remza je pak "lkem" :-). Jin bojuj o "prize money", dal pak o ?est a slvu, n?kte? tak o elo apod. Rozhodn? jde o pln? posledn anci pro vechny jet? n?co "urvat".

V dnenm ?lnku se tedy podvme na vsledky tohoto kola a celkov po?ad v turnaji, po?ad v p?eboru Jiho?eskho Regionu, po?ad doprovodnch turnaj? atd. Poj?me na to.

Aktualizováno Pondělí, 07 Srpen 2017 09:08
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 04 Srpen 2017 07:12
GP Tbor = 2/3

Nzev dnenho ?lnku je jednoduch, jsme prv? ve dvou t?etinch turnaje a jak vtipn? (ale v podstat? sprvn?) poznamenal Olda Popelka, turnaj prv? za?n :-) Ano, posledn t?i kola jsou v openech rozhodujc, co ?lov?k doposud stihl pokazit, m anci jet? napravit. Naopak kad chyba p?ichz velmi draho. Ale zanechme budoucnosti, poj?me se podvat do minulosti.

V?era prob?hlo 6.kolo a s pot?enm konstatuji, e bylo velmi, veeelmi bojovn! Pouh t?i remzy na prvnch dvaceti stolech! Zajmava je t "distribuce" vher, 8 vher blmi, 9 vher ?ernmi.

 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 12 Září 2017 14:41

OPEN ??ANY 2017 aneb jak jsem ke 4. mstu p?iel

Jak jsem avzoval v minulm ?lnku, Maty Zeman nm poslal dal post?ehy z nedvnho Openu v ??anech, kde skon?il na krsnm 4.mst?! Take op?t m slovo n nov ?len:

Aktualizováno Úterý, 12 Září 2017 14:52
 
Napsal uživatel AR   
Neděle, 03 Září 2017 16:47
Pomalu kon? lto a s nm i ?as letnch turnaj? a pozvolna se bl sezna boj? za drustva.
Jako prakticky kad rok, i letos
jsme vyrazili za ostudou achovmi zitky na drustva do Pardubic.
Pokud Vs opod?n? zajmaj nae dobrodrustv, ?t?te prosm dle :)

Dopln?no o text Lu?ka M. spolu s diagramem!
Aktualizováno Pondělí, 04 Září 2017 22:47
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 31 Červenec 2017 13:58
Grand Prix Tbor - partie v pgn + vsledky, los

(aktualizace ?tvrtek 18.srpna, 10:30)

Soubor parti byl aktualizovn, momentln? v n?m najdetecel turnaj !!!

Partie GP Tabor

http://www.chess-results.com/tnr292178.aspx?lan=5&art=0&wi=821


Hezk den
Milan Borkovec
Aktualizováno Sobota, 19 Srpen 2017 17:33
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 05 Srpen 2017 06:38
Po sedmm kole v ?ele hlavn favorit!

V Tbo?e mme za sebou 7 kol. st?edn parti kola byl souboj IM Volodin - GM Naumkin. V p?kn partii a v jet? hez?m zav?ru potvrdil GM Igor Naumkin sv?j "jin" level chpn achu. Zvt?zil a je u v samostatnm veden se ziskem 6/7 (de facto 6/6). GM Naumkin je klasick odchovane sov?tsk achov koly (https://ratings.fide.com/card.phtml?event=4101715) a na jeho partich je to vid?t. Nem a myslm, e ani nepot?ebuje notebook, knihy, p?edpokldm, e se ani na partie nep?ipravuje. ?erp se sv bohat zkuenosti a svch znalost a hlavn? vyuv daleko hlub chpn achu, ne my oby?ejn smrtelnci :-)

Aktualizováno Sobota, 05 Srpen 2017 06:40
 
GRAND PRIX TABOR 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 03 Srpen 2017 06:24
GP Tbor za polovinou!

V Tbo?e jsme se "p?ehoupli" do druh poloviny turnaje, v?era bylo na po?adu dne p?elomov 5.kolo.Jak jsem avzoval v p?edchozm ?lnku, za?n se pomalinku lmat chlb. V?erej kolo svedlo proti sob? na prvnch dvou achovnicch mezinrodn mistry. Zatmco na druh desce byli soupe?i spokojeni s velmistrovskou remzou, na prvn se bojovalo a do pozdnch ve?ernch hodin. sp?n?j byl mezinrodn mistr Nilssen (Faersk Ostrovy), kter tak sesadil momentlnho ldra IM Marina Kantorka (SVK).

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Srpen 2017 06:31
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 Další > Konec >>

Strana 3 z 5

Najd?te nejlep tah