Základní informace

Hrací místnost:

Sokolovna, klubovna 2. poschodí (vchod z Budějovické ulice).

Hrací dny:

ST 15:00 – 16:00 mládež, začátečníci

ČT 19:00 – 21:00 dospělí

Vedoucí: Ing. Zdeněk Havlůj – dospělí

e-mail: zdenek.havluj@quick.cz

Vedoucí: Alois Bartoš – děti

e-mail: abartos@volny.cz

mobil: 732 247 053

č. účtu: 12439301/0100

PřihlášeníKapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 17 Listopad 2017 11:37
Rok 1977

dokon?en (aktualizace 18.11, info od pana Kor?aka!)

Dnes mme p?ed sebou zv?re?nou ?st historickho serilu z roku 1977. V prvnch dvou dlech jsme se podvali na achov udlosti sv?tovho vznamu, pot vznamu ?eskoslovenskho a dnes se zam??me na jiho?esk a tborsk luhy a hje. Na zv?r pak jet? n?kolik perli?ek. P?ipomenu, e n?kolik zmnek o J? achu ji padlo, nelze p?ehldnout strm r?st Eliky Klmov, o kterm u jsem psal.

Aktualizováno Sobota, 18 Listopad 2017 08:27
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 12 Listopad 2017 20:38
achov vkend na jihu ?ech

= 100% !!!

Vkend z 12. na 13. listopadu byl nabit achem, p?esn?ji ?e?eno sout?emi drustev. V sobotu 2. J? divize, v ned?li pak 1. ?L a 1. J? divize. Tentokrt jsem stl "mimo" jak na achovnici, tak jakoto p?padn divk zpas? v okol Tbora. Take jsem se podval na vsledky, "obvolal" Zde?ka Vybrala a mohu pln? podepsat odpov?? majora T?razkyho (na jaksi dotaz): "?tal jsom, ?tal, ale neviem z teho NI?" :-))) Vy?etl jsem vak jednu, velmi pozitivn informaci. Tbo?i a QCC ?B (za oba letos "kopu") odeli z boj? se 100% ziskem!

Slva!!! :-)))

Aktualizováno Neděle, 12 Listopad 2017 20:39
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 12 Listopad 2017 17:37
Pankrc B - Tbor

videokoment?

Kone?n? jsem se dostal k zpracovn videa z ligovho zpasu. Tentokrt jsem to mrn? p?ethl (cca 55 minut), tak uvidme, zda mte pevn nervy :-)))

Koment? zde: https://youtu.be/vA95YUDIurA

P?jemn poslech a zbavu
MIlan Borkovec
 
Kapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Neděle, 12 Listopad 2017 14:42

Rok 1977

pokra?ovn2) ?eskoslovensk ach

Pokra?ujeme v?tem udlost roku 1977. Zam??me se nyn na ?esk luhy a hje. Z?ejm? nejd?leit?j akc roku na naem zem bylo Mezinrodn mistrovstv ?SSR m?? konan v ?ervenci v D??n?. 16 ?astnk? z 8 zem sv?ta si to rozdalo v uzav?enm turnaji. P?mo vraedn tempo nasadil velmistr Vladimr Tukmanov, jedin proel turnajem bez porky a zaslouen? se stal vt?zem. Druh sov?tsk reprezentant Lev Alburt dokzal tm?? nemon. Katastrofln start 1/2 / 3, pot 9 1/2 / 12 a spln?n vemistrovsk normy! Vlastimil Hort se rozjd?l pomalu. "Osudov patnct" (viz zpas Spasskij - Hort) na n?m zanechala stopy. Ve druh p?lce turnaje se vak chytil a zaslouen? se stal mistrem ?SSR. Tabulka turnaje zde ... je z n patrn, e lo o opravdu siln mezinrodn turnaj.

Tabulka M ?SSR D??n 1977

Aktualizováno Neděle, 12 Listopad 2017 14:47
 
Kapky historie
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Sobota, 11 Listopad 2017 13:36
Rok 1977

aneb kdy mi bylo 6 let

Velmi rd se probrm star achovou literaturou, zvlt? p?edpo?ta?ov doby. Pro?tm si zajmavosti, p?ehrvm nejzajmav?j partie, ob?as se zahloubm do n??eho, co se mi m?e v praxi hodit i dnes. Pro mlad generaci je trochu problmov, e v?tina t?chto knih je v rutin?, ale nm, "Huskovm d?tem", to nevad :-). V posledn dob? jsem tak prostudovval knihy o mezipsmovch turnajch Leningrad 1973 (vt?z A. Karpov) a Petropolis 1973 (vt?z H. Mecking). Zrove? jsem "n?kde" zaregistroval info o zpasu kandidt? Hort - Spasskij z roku 1977 (z?ejm? 40. vro? !?!?). Zdnliv? dv? nesouvisejc informace se spojily tento ptek po ob?d?.

Jdeme si takhle s Admkem ze koly a "vzali jsme to p?es Sokolovnu". Kdy u prochzme skrz, napadlo m?, e v na klubov knihovn? bych mohl najt n?co zajmavho k ?etb?. Otev?el jsem tedy sk?? a "zrm". Vidm svzan ro?nky ?s. achu 1936 a 1980. V tu chvli m? napadlo, e H. Mecking hrl v roce 1977 t v turnaji kandidt? (s Polugajevskm) a zrove? samoz?ejm? i Hort - Spasskij. Ruka tedy ah po ro?nku 1977 a jde se dom? ... :-)

Za?alo listovn ro?nkem. Krom? zmn?nch informac jsem tam ale nael i spoustu dalch zajmavost. Krom? jinho jsem s jistm asem sledoval, jak je ?asopis pln jmen, ketr se tehdy "drala" na vslun a o kterch jsem tehdy nem?l ani tuen. Dnes v?tinu z nich potkvm za achovnic, a? u jako spoluhr? v tmu, ?i jako protihr?.

A jak u to u mn? chod, npad na ?lnek je na sv?t? :-)))

Aktualizováno Sobota, 11 Listopad 2017 17:38
 
Taktika
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 07 Listopad 2017 16:28
Tich tah

Pro? je tak t?k ho najt?

Inspirace k dnenmu ?lnku jsem na?erpal v garch mho novho zam?stnavatele :-). P?atel v, e jsem m?l cca 7 m?s?n przdniny, ty skon?ily a nyn tedy prochzm r?znmi vstupnmi kolenmi. Nastala otzka co se achovm trninkem, na kter jsem m?l v posledn dob? mo?e ?asu a kter m? velmi bavil (bav). Kdo jezd trasu Tbor - Praha, tomu asi nemusm vysv?tlovat. Jezdm tedy s ur?itm nskokem a zatm to vychz tak, e po zaparkovn mm cca 30-40 minut ?asu. Jako sprvn zaplen achista amatr tedy vozm magnetickou achovnici a s n i nezbytnou achovou knihu. Momentln? v rmci trninku taktiky jde o knihu Jakova Nejtadta - " Va reaju?ij chod" ?ili "V rozhodujc (vyhrvajc) tah". (viz. obr)

Aktualizováno Úterý, 07 Listopad 2017 21:08
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 06 Listopad 2017 11:13
TJ Pankrc B - Sokol Tbor 4 1/2 - 3 1/2

ance z?staly "za kulisami"

Po zjit?n, s km mme v ned?li tu ?est mi vytanula na mysli znm ?esk lidov pse? .. "Na Pankrci, na malm vr?ku stoj p?kn stromo?ad ...". Sice nevm pro? (nikdy jsem ji nezpval, patrn? mi z?stala v podv?dom z n?jakho rady Vactka, ?i odkud!?), ale nzev soupe?ova tmu "sed" :-). Zp?t do reality. V?erej duel byl op?t jednm z t?ch "klasickch". Tvrd boj okolo 4 - 4 s tm, e rozhodovaly mali?kosti a nevyuit, resp. promarn?n ance.

Dnen ?lnek nebude (zatm) p?li objektivn, protoe jsem se (dle trenrskch rad) v?noval p?evn? sv "prci", take skute?n? jen "letem sv?tem". O to pe?liv?ji se zkusm zam??it na videokoment?, kter ovem bude "vyroben" a pot, co budu mt k dispozici partiov materil. Videokoment? bude nejd?ve v ptek vzhledem k mm momentlnm pracovnm povinnostem.

Aktualizováno Pondělí, 06 Listopad 2017 13:28
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 30 Říjen 2017 06:34
Na Jiho?eskm nebi st?dav? obla?no

V?erej v?trn ned?le (jemn? ?e?eno) byla zasv?cena achist?m 1.ligy a 1.Jiho?esk divize. Vzhledem k nebvale silnmu v?tru dolo v ?ad? zpas? k problm?m s dopravou, nakonec vak byla vechna utkn odehrna (a na Prachatice - J.Hradec, kde vak neznm dn podrobnosti, take nevm, co se vlastn? p?ihodilo). Poj?me si ud?lat krtk shrnut v?erejch boj?.

Aktualizováno Pondělí, 30 Říjen 2017 06:41
 
USIC 2017
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pátek, 20 Říjen 2017 17:12
Jede jede mainka, kou? se j z komnka ...

aneb Lojza Barto se nepochlubil!

P?ed malou chvilkou jsem "dobrouzdal" po r?znch achovch webech, co je novho ve sv?te achu, v achov literatu?e a tak podobn?. Otev?u tak n z?ejm? nejvznamn?j achov web www.nss.cz a hle! Nejaktuln?j ?lnek pojednv o sp?chu naich elezni??? na turnaji drustev - USIC 2017. ?esk tm v tomto kln drustev zvt?zil a svou trokou do mlna p?isp?l i ?len naeho oddlu Lojza Barto !!!

Aktualizováno Pátek, 20 Říjen 2017 17:12
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Pondělí, 16 Říjen 2017 06:21
Sokol Tbor A - Sparta Kutn Hora 3 - 5

Tradi?n soupe?, tradi?n porka

Stejn? jako existuje nap?.kolob?h vody v p?rod?, existuje i kolob?h sout? drustev v achu. Podzim je tu a s nm i prvn ligov kolo. Letos jsme na vod p?ivtali na "vlastnm h?iti" tradi?n a siln tm Sparta Kutn Hora, kter jet? navc poslil o GM Ji?ho Lechtnskho. V poslednch letech je na nejv?t devizou ne?itelnost :-), co jsme tuto ned?li zcela potvrdili. 3 hr?i zkladu, to nen v?ru mnoho, myslm, e soupe? byl mrn? p?ekvapen. Sestava soupe?e byla pro ns o trochu ?iteln?j, "p?edzpasov spor" mezi kapitnem a zstupcem ohledn? ?asti GM Lechtnskho vyzn?l nakonec pro kapitna :-). Na druh stran? jsme najisto po?tali s triem T?ma, Moravec, Dane, co nakonec "neklaplo".

Nakonec vak byli soupe?i paprov? siln?j na vech osmi achovnicch, nejv?t rozdly jsme zaznamenali na prvn, t?et a est desce.

A nyn u poj?me k samotnmu pr?b?hu. ?ekl bych, e z naeho pohledu lo o pr?b?h zcela tradi?n :-)

 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 03 Říjen 2017 12:42
Krlovsk hra

"aneb nevyst?elil si z ns mistr Pithart?"

Ven achov p?znivci naeho webu, mme tu ?jen a s nm i p?ibliujc se sout?e drustev. Prvn boje vypuknou ji tento vkend, mme se na co t?it! P?emlel jsem tedy o n?jakm motiva?nm ?lnku, kter by ns (?ten?e a hr?e) pomalu naladil na "achovou kolej". Cht?lo by to ale n?co, co tu jet? nikdy publikovno nebylo a co by Vs i pobavilo, mon trochu pou?ilo. M?li jsme tu "ot?epan" rozbory parti, ?eitelsk sout?e, vloni videokoment?e (budou i letos :-) ), ale co takhle achov recenze televizn hry ??? To bude mon ono, ?km si ...

Npad vznikl vlastn? spontnn?, kdy jsem si v ned?li ve?er pustil na mm pc TV film z roku 1980 s nzvem Krlovsk hra. Jde o zfilmovanou novelu spisovatele Stefana Zweiga s nzvem achov novela. N?co mlo o spisovateli zde ... https://cs.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig. Vid?l jsem toto drama u podruh a vzpomnm si, e u p?i prvnm sledovn jsem byl p?ekvapen jednak kvalitou hereckch vkon? (mimochodem hodnocen na CSFD 86%! ... https://www.csfd.cz/film/226926-kralovska-hra/prehled/ ), druhak tm, e herci nehrli "kraviny". Jist? znte ?adu film?, kde herci hraj jakousi achovou partii, mudruj p?itom nejmn? jako dva exmist?i sv?ta a pak jeden z nich thne ... naprostou kravinu, n?kdy dokonce provedou tah odporujc pravidl?m FIDE o chodu figur :-)).

Aktualizováno Úterý, 03 Říjen 2017 16:23
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 10:22
Pohr ?R v rapid achu 4-?lennch drustev

Minul vkend hostil libereck hotel Babylon achisty ze vech kout? ?esk republiky. Konal se zde toti Pohr ?R drustev v rapid achu (sobota 23.9) a Mistrovstv ?R drustev v bleskovm achu (ned?le 24.9). Sokol Tbor m?l v obou turnajch sv elzko, tm nastupoval ve sloen Milan Borkovec, Jan Trepka, Ale R?i?ka a Lud?k Meszros. Jako kadoro?n? jsme se "potuchovali" s naimi kolegy z QCC ?B v nevyhlenm J? p?eboru :-) Nutno ?ci, e "konkuren?n" tm byl "hv?zdn?j" - GM Marek Vok?, FM Jan Havlk, Zden?k Vybral, WGM Elika Richtrov. Ale turnaj drustev m sv specifika, take ance tu byla vdy :-) Poj?me se tedy podvat na turnaj chronologicky.

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 10:58
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 12 Září 2017 15:07
Mistrovstv sv?ta mldee vachu 2017
16. 26. 9. 2017, Montevideo, Uruguay

P?prava a cesta

Rok 2017 je prozatm vm krtk achov kari?e nejsp?n?jm. Kdy za?nu od regionlnch sout? drustev dosp?lch, tak jsem byl ?lenem sp?nho drustva Horn Stropnice, kter vyhrlo Jiho?eskou 1. divizi a postoupilo do 2.nrodn ligy. Podobn sp?ch jsem zaznamenal i o stupnek ne, ve 2. divizi, kde jsem jako hostujc hr? vtmu ?Z Strakonice pomohl vybojovat postup do 1.divize kraje. Sv jsem si odtahal i v mldenickm achu. Pomohl jsem drustvu Horn Stropnice vyhrt 1.ligu mldee a postoupit do Extraligy.


Aktualizováno Středa, 18 Říjen 2017 12:05
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 18 Říjen 2017 11:45
Tbor A - Kutn Hora

videokoment?

V dnenm (resp. u pond?lnm) videokoment?i se vracm k naemu ligovmu duelu. Snam se v n?m popsat kritick okamky jednotlivch parti a celho zpasu. Koment? m cca 30 minut, take dlka snesiteln, ?ekl bych :-)

Cel koment? lze shldnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=XIUrpxESVOU&t=229s

P?jemnou zbavu p?eje
Milan Borkovec
Aktualizováno Středa, 18 Říjen 2017 12:04
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Čtvrtek, 05 Říjen 2017 19:17
Letem sv?tem p?es p?l zem?koule
aneb jak to vechno bylo nro?n

Vprvnm ?lnku jsem se dostal ke svmu odjezdu na letit? do Mnichova. Cestovn autem bylo bez problm? a podle domluvenho scn?e vpravy jsem byl n?co po 5. hodin? rno na letiti. Na mst? u byl trenr GM pan Vlastimil Babula, kter si m? vyzvedl p?ed terminlem. Druh trenr IM pan Petr Pisk se kvprav? p?ipojil p?mo v Mnichov? po svm p?letu zME mldee vRumunsku. Byli jsme kompletn a p?ilo na ?adu odbaven svyzvednutm letenek. Tam mi trochu zatrnulo, protoe d?sledn pn u p?epky mermomoc a s n?meckou d?slednost poadoval psemn souhlas rodi?? smm vycestovnm mimo EU. Nat?st se to zvldlo telefonicky a cesta byla voln. Let zMnichova do Madridu trval cca 2,5 hodiny a j vpohod? zvldl sv?j premirov let. Na letiti utekly dv? hodiny ?ekn jako voda, Ronaldo se podvat nep?iel, a nasedali jsme do po?dnho letadla.

Aktualizováno Čtvrtek, 05 Říjen 2017 20:17
 
M?R blesk
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Středa, 27 Září 2017 09:49
M?R v bleskovm achu 4-?lennch drustev

V ned?li 24.z? pokra?ovaly achov bitvy v hotelu Babylon v Liberci. Tentokrt lo o Mistrovstv ?esk republiky v bleskovm achu drustev. N tm Sokol Tbor nastupoval ve stejnm sloen jako v sobotu, stejn? tak tm QCC ?B. Oproti sobot? se zmenil celkov po?et tm? (celkem 26), je vid?t, e bleskovky nejsou a takovm tahkem. Kdy u jsme "se thli takovou dlku" z Tbora :-), tak jsme z?stali i v ned?li. Startovn pozici jsme m?li o "fous" lep ne v sobotu (nasazeni jako ?.10), naopak QCC ?B si o p??ku pohorili (?.3). Zcela jasnmi favority byly tmy Turnov A a K Polabiny.

Turnaj se hrl vcarskm systmem na 15. kol tempem 3 min + 2 sec na tah.

Aktualizováno Středa, 27 Září 2017 09:56
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 26 Září 2017 09:25
P?ebor oddlu v bleskovm achu

Ve ?tvrtek 21.z? prob?hl v klubovn? Sokola Tbor tradi?n p?ebor oddlu v bleskovm achu. Musm ?estn? p?iznat, e lo o fiasko ... Do klubovny se dostavilo sedm state?nch, p?i?em Zden?k Vybral se nectil zdravotn? fit (vcelku vehementn? "popotahoval", jaksi zn?t dutin :-)), take z?stal slovy Jry Cimrmanna pouze jako "zancen" divk :-). Vclav Haek se nedal p?esv?d?it k dopln?n na sud po?et se slovy, e bude "pskat". To byl zvolen hlavnm rozhod?m turnaje. P?tice nejstate?n?jch m?la tedy nsledujc sloen: Lojza Barto, Lud?k Meszros, Milan Borkovec (vichni Sokol Tbor, tito t?i tedy sout?ili o titul p?ebornka :-)), Jirka Novk a Pavel Ducho (Spartak S).

Tempo bylo modern, 3 min + 2 sec na tah, vzhledem k takto nzk ?asti si hr?i odhlasovali dvoukolov turnaj, p?i?em "minizpasy" se hrly najednou. Jak ve dopadlo?

Aktualizováno Úterý, 26 Září 2017 09:41
 
Napsal uživatel Milan Borkovec   
Úterý, 12 Září 2017 14:41

OPEN ??ANY 2017 aneb jak jsem ke 4. mstu p?iel

Jak jsem avzoval v minulm ?lnku, Maty Zeman nm poslal dal post?ehy z nedvnho Openu v ??anech, kde skon?il na krsnm 4.mst?! Take op?t m slovo n nov ?len:

Aktualizováno Úterý, 12 Září 2017 14:52
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další > Konec >>

Strana 4 z 7

Najděte nejlepší tah